POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów RODO, informuję, iż Państwa dane będą przetwarzane przeze mnie wyłącznie w celu wysyłania informacji, związanych z moją działalnością (zorganizowanie usługi przewodnickiej) oraz do dokumentów rozliczeniowych. Administratorem Państwa danych jestem ja, Barbara Małgorzata Odrobny. Kontaktując się ze mną, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych, natomiast jeśli będą chcieli Państwo je usunąć, proszę o wiadomość mailową z taką informacją.

Niniejszy dokument stanowi stosowaną przeze mnie Politykę prywatności, która zawiera informacje o Administratorze danych, podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniniach osoby, od której zbierane są dane osobowe, a także określa zakres wykorzystywanych plików cookies.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z wymogami art. 13 i art. 14 RODO, znajdują się poniżej.

Z poważaniem,

Barbara Małgorzata Odrobny

Definicje użyte w Polityce prywatności:

 • Administrator danych – rozumie się przez to Barbara Małgorzata Odrobny

Adres: VIA VALLOMBROSA, 6, 03014 FIUGGI (FR), ITALIA

NIP  –   P.IVA 02608690604,

 • Użytkownik/Klient – jest to każda osoba, korzystająca ze strony https://przewodnikporzymie.eu oraz usług świadczonych przez Administratora danych.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

1. Informacje o administratorze danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika strony internetowej: https://przewodnikporzymie.eu jest Barbara Małgorzata Odrobny, z siedzibą: Włochy, 03014 Fiuggi (FR), Via Vallombrosa, 6.
 2. Kontakt z administratorem danych:
 • : +39 333 435 0684
 • WhatsApp: +39 366 162 4552
 • e-mail: barbara.romart@gmail.com
 • PEC: barbaramalgorzataodrobny@pec.it
 1. Strona internetowa https://przewodnikporzymie.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania, adres IP, w przypadku przedsiębiorców także: nazwa firmy, adres siedziby oraz NIP.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  a) realizacji usług drogą elektroniczną, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji usługi zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
  b) realizacji zawartej umowy, przesłania oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  c) prowadzenia rozliczeń z klientami i wystawienia faktury za wykonane usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w tym zakresie Administrator danych może żądać podania przez klienta adresu zamieszkania, adresu e-mail lub adresu siedziby firmy i NIP).
  d) prowadzenia korespondencji e-mail oraz nawiązania kontaktu za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania, udzielania informacji o ofercie, przyjmowania i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  e) obsługi administracyjnej związanej z realizacją usług, obsługi klienta, obsługi reklamacyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
  f) marketingu bezpośredniego własnych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych,
  g) prowadzenia komunikacji z klientami z pomocą Messengera na portalu i aplikacji Facebook firmy Meta Platforms Ireland Limited – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  h) dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw.
  i) w celach analitycznych, z wykorzystaniem cookies służących do analizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 3. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego własnych usług. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w celach opisanych w zdaniu poprzednim.
 4. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty, z usług których korzysta Administrator, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług, w szczególności dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradztwa podatkowego, dostawcy usług hostingowych, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz innym podmiotom pozostającym z Usługodawcą w stałej współpracy gospodarczej oraz innym uprawnionym podmiotom, wtedy gdy wynika to z przepisów prawa (np. organom publicznym).

Dostawcą usług hostingowych jest hosting dhosting.pl

Dane firmy:

dhosting.pl Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

NIP: 7010198361
Regon: 141998822
KRS: 0000336780

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 260.000,00 PLN w całości opłacony.

4. Okres przechowywania danych

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza podane dane osobowe Użytkownika, przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane oraz:

 • tak długo jak wymagają tego przepisy prawne i skarbowe we Włoszech – przez 10 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego księgi rachunkowe dotyczą – w celu przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub osiągniecia celów przetwarzania.

5. Prawa Użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej taką zgodę wyraził. Zgodę można odwołać przesyłając wiadomość e-mail na adres: barbara.romart@gmail.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 4. Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena i zakres usług nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

6. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane, w tym w celu skorzystania z usług oferowanych przez administratora danych (np. prowadzenia korespondencji, przesłania oferty, zawarcia umowy).

7. Osoby małoletnie

Administrator danych prosi o kontakt i gromadzi dane osobowe wyłącznie  Użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Kontaktując się wiec z administratorem, Użytkownik zapewnia, że jest osobą pełnoletnią. Gdyby jednak zaistniała taka konieczność, Administrator pouczy osobę małoletnią, aby nie podawała mu w żaden sposób swoich danych osobowych. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zadbać, aby korzystając z Internetu, osoba małoletnia, zachowała ostrożność i nie podawała swoich danych osobowych.

 8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Serwisu za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu oraz administratorzy Podmiotów Partnerskich, tj. Google Analytics. Polityka prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 5. Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:
  a) cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji Użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) cookies zewnętrzne – zamieszczanych przez Podmioty Partnerskie w celu:
  – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics Universal (do czasu wygaśnięcia usługi, tj. 1 lipca 2023) oraz Google Analytics 4 [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, w szczególności z możliwością wyłączenia kodu śledzącego pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
  – nawiązania przez użytkownika połączenia z administratorem za pośrednictwem aplikacji WhatsApp (dostarczany przez WhatsApp Ireland Limited). Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności WhatsApp przed pobraniem tej aplikacji, w szczególności w zakresie wykorzystania plików cookies przez operatora tej aplikacji. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez aplikacje WhatsApp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 9. Na dzień ostatniej aktualizacji Polityki prywatności, Administrator danych, wykorzystuje następujące techniczne pliki cookies:
 • wordpress_logged_in_*

Plik cookie techniczny WordPress, używany w przypadku zalogowania się do WordPress. Przechowuje token identyfikujący zalogowanego użytkownika;

 • wordpress_sec_*

Plik cookie techniczny WordPress, używany w przypadku zalogowania się do WordPress. Przechowuje szczegóły konta użytkownika (zalogowanego);

 • wordpress_test_cookie

Plik cookie techniczny WordPress, służy do sprawdzenia czy jest włączona obsługa cookies w przeglądarce;

 • wp-settings-1

Plik cookie techniczny WordPress. Przechowuje informacje o ustawionych preferencjach w interfejsie panelu administracyjnego lub stron;

 • wp-settings-time-1

Plik cookie techniczny WordPress. Przechowuje datę (wartość to data w formie liczby, w przykładzie oznacza 07.01.2021) i działa w połączeniu z plikiem wp-settings-1;

 • _Iscache_vary 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności wskazanych stron i serwisów, przed skorzystaniem z nich lub wejściem na wskazaną stronę internetową, w szczególności w zakresie wykorzystania plików cookies przez operatorów tych serwisów i stron. Administrator danych nie ma wpływu na dane przetwarzane przez wskazane podmioty.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu -> Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu -> Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu -> Opcje -> Prywatność -> Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu -> Preferencje -> Zaawansowane -> Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu -> Preferencje -> Prywatność -> Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

9. Informacje dodatkowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana przez Kancelarię Adwokacką Michał Ciupa i Partnerzy z siedzibą w Katowicach (ul. 1 Maja 38/3, 40-297 Katowice, adres e -mail: kancelaria@mcp-kancelaria.pl; www.mcp-kancelaria.pl)
 2. Niniejsza Polityka prywatności została przeskanowana przez Cookiebot i obowiązuje od dnia 31.05.2021 r.
error: Zawartość jest chroniona